S-Kiekko Junioreiden tietosuojaseloste
YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 3.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
S-Kiekko Juniorit ry

Postiosoite: Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI

Käyntiosoite: Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö
Toiminnanjohtaja Antero Kangas

2a. Rekisterin vastuuhenkilö
Toiminnanjohtaja Antero Kangas

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa
Kirsi Kuusisto (Tmi Kirsin Tiedotuspalvelu)

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Toiminnanjohtaja Antero Kangas, S-Kiekko Juniorit ry
p. 050 4064 789, antero.kangas@s-kiekko.com

3. Rekisterin nimi
Toimintarekisteri (= jäsenrekisteri), laskutusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröityminen on edellytyksenä seuran toimintaan osallistumiselle. Lisäksi rekisteriä tarvitaan joukkueiden kokoonpanoja ja yhteydenpitoa varten. Seura voi käyttää rekisteritietoja myös esimerkiksi kyselyjen ja historiikin kokoamisen yhteydessä, sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen sekä muiden S-Kiekko Junioreiden toimenkuvaan liittyvien asioiden (esim. jäsentiedotteet) hoitamiseen sekä sen mahdollistamiseksi. Suoramarkkinointiin henkilötietoja käytetään vain, jos rekisteröityneeltä on saatu tähän erillinen, kirjallinen suostumus.

5. Rekisterin pitämisen peruste
Seura tarvitsee rekisteriä seuran toiminnan pyörittämiseen. Jäsenelle rekisteröityminen on toimintaan osallistumisen edellytys.

5a. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröitävän henkilön etunimet, sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja syntymäaika.
Jäsenyyteen liittyvät tiedot: pelaaja tai muu jäsen.
Lomakkeen muut tiedot: perheen muut alle 18-vuotiaat pelaajat, joukkue, mahdollinen yhteistyöseura (oma seura) sekä huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Rekisteröitävä henkilö saattaa esiintyä toimintarekisterin lisäksi seuran tiedottamiseen liittyvissä valokuvissa tai sosiaalisen median päivityksissä (henkilö- ja tilannekuvat).

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät
WeBoost-julkaisujärjestelmä (BSTR Luova Konttori), Netvisor

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyiltä itseltään seuran kotisivuilla käytössä olevan järjestelmän kautta, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Seura voi kuitenkin olla velvollinen säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja kirjanpito- tai muun pakottavan lainsäädännön vuoksi henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittäessä voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvan syyn. Jos rekisteröitynyt on kuitenkin antanut erikseen suostumuksen seuran yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, voidaan tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: seuran toimisto lukittavissa tiloissa

Digitaalisesti talletetut tiedot: rekisteriä saavat käyttää vain seuralta käyttöoikeuden saaneet henkilöt. Jäsenrekisteri on suojattu salasanoin, jolloin siihen pääsevät käsiksi vain käyttöoikeuden saaneet henkilöt.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:

- tietojen tarkastusoikeus
- tietojen korjaaminen ja poistaminen
- tietojen käsittelyn rajoittaminen
- tietojen siirto-oikeus
- vastustamisoikeus

Rekisteröidyn tulee lähettää tietojen tarkastamiseen, korjaamiseen tai poistamiseen liittyvät pyynnöt kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella S-Kiekko Juniorit ry, Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki.
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava:
Toiminnanjohtaja Antero Kangas, S-Kiekko Juniorit ry
p. 050 4064 789, antero.kangas@s-kiekko.com

11. Virheen oikaisu
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 523/1999, 29§).

Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan.

Muissa tapauksissa korjaamispyyntö osoitetaan:
S-Kiekko Juniorit ry
Tietosuojavastaava, toiminnanjohtaja Antero Kangas
p. 050 4064 789, antero.kangas@s-kiekko.com

  • Bstr_logo
  • reebok
  • eepee
  • atria
  • 11_CCM_Logo_186_PA
  • Pop_pankki
  • 024-tSo-areena_logo
  • Seinäjoen-Sanomat_4v_2rivilogo
  • Interport logo
Mainostoimisto BSTR Luova Konttori Seinäjoki